Skolas vēsture

Ezersalas internātpamatskola atrodas 8 km attālumā no Ludzas, Ciblas novada Zvirgzdenes pagasta teritorijā pie Franapoles ezera. Latvijas Valsts vēstures arhīva fondos Ezersalas internātpamatskolas vārds pirmo reizi minēts 1935.gada 19.janvārī, kad Izglītības ministrijas Skolu departamenta padome nolemj pārvietot Ilgas valsts pamatskolu no Ilūkstes apriņķa Silenes pagasta uz Franapoles muižu Ludzas apriņķa Ciblas pagastā. 1937. gada 1. novembrī skola savu darbību uzsāk kā Ezersalas valsts palīgskola. Tā ir skola slimiem bērniem - bāreņiem.

Pirmajā padomju varas gadā par skolas direktoru strādā Krampis. Vācu okupācijas laikā direktors ir Aleksandrs Melders. 1944./45. mācību gadā par direktoru strādā Meikuls Dumarovs. Pēc II Pasaules kara skolā tiek izveidots Ezersalas bērnu nams. Tajā dzīvo bērni, kuri kara laikā  palika par bāreņiem. Bērnu nama direktore ir A. Ludborža. No 1946. g.  - 1959. g. par Ezersalas bērnu nama direktoru strādā Vasīlijs Beresnevs.

1956. gadā uz Bērnu nama bāzes tiek izveidota Ezersalas internātskola izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem ar īpašu audzināšanas režīmu. No 1959. g. - 1961.g. skolas direktors ir Pēteris Seņko. No 1961. g. - 1974.g. par skolas direktoru strādā Antons Mežeckis. 1961. gadā sāk celt jaunu skolas ēku, kas tiek pabeigta 1963. gada  janvārī. 1971. gadā fizkultūras skolotāja AleksandraTihonova vadībā tiek uzcelts stadions, kur šī gada vasarā notiek Republikāniskā palīgskolu skolēnu sporta spartakiāde.

1971. gadā skolai mainās nosaukums. Tagad tā ir Ezersalas palīginternātskola skolēniem ar fiziskiem un garīgiem traucējumiem. No 1974. g. - 1999. g. skolas direktors ir Nikolajs Lapo. 1992.gadā skolu pārdēvē par Ezersalas speciālo internātskolu. No 1997. gada skolā  sāk mācīt arī izglītojamos ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem. No 1999. g. - 2009. g. skolas direktore ir Ārija Temnija. 2006. gadā mainās skolas nosaukums -  Ezersalas speciālā internātpamatskola. No šī gada 1. septembra Ezersalas speciālā internātpamatskola piedāvā izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem apgūt profesionālās izglītības programmas. Kopš 2009. gada novembra par skolas direktoru strādā Andrejs Tereško. Sākot ar 2011. gada 1. septembri skola realizē licencēto pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem. No 2014. gada novembra skolai atkal ir jauns nosaukums - Ezersalas internātpamatskola. Pašlaik skolā mācās izglītojamie ar garīgās attīstības traucējumiem (izglītības programmu kodi 01015811, 01015911) pirmsskolas, pamatizglītības un profesionālās pamatizglītības programmās. No 2019. gada 1.augusta Izglītības iestādei kārtējo reizi ir mainījies nosaukums. Tagad tā ir Ezersalas speciālā pamatskola.

Svarīgākie pedagogu sasniegumi:

Skolas deju kolektīvs „Ezeriņš,” vadītāja skolotāja Glafira Razumovska (skolā strādāja no 1970. g. -2006.g.). Daudzus gadus piedalījās Ludzas rajona Skolēnu deju un dziesmu svētkos.

Skolas dramatiskais kolektīvs, vadītāja skolotāja Irēna Golubeva (skolā strādāja no 1974. g. - 2007.g.). Dramatiskais kolektīvs rajona skolēnu dramatisko kolektīvu skatēs vairākas reizes ieņēma godalgotās vietas un tika apbalvots ar atzinības un goda rakstiem.

“Čaklo roku pulciņš, ” vadītāja Anna Kujalova (skolā strādāja no 1970. g. - 2007. g.). Republikas 5. Jaunrades festivālā bērniem ”Nāc līdzās!” Jūrmalā Annas Kujalovas audzēkņa Jurija Pogoreviča izšuvuma darbs „Rīgai - 800” tika atzīts par labāko un pasniegts valsts prezidentei Vairai Vīķei-Freibergai.

 .